ATEX 2014/34/AB YÖNETMELİĞİ Ek 3

AB-TİP İNCELEME MODÜLÜ -MODÜL B

(EU-Type Examination - Module B)

 1. Bu modül, bir Onaylanmış Kuruluşun üretimin tanıtıcı bir numunesinin bu Yönetmeliğin uygulanabilen ilgili hükümlerini karşıladığını tahkik ve tasdik etmek için izlediği prosedürün bir bölümünü açıklar.

          2. AT tip incelemesi için müracaat imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilci tarafından seçilen Onaylanmış Kuruluşa yapılır. Başvuruda aşağıdakiler bulunmalıdır:

Başvuru sahibi, başvuru konusu üretimi temsil eden ve bundan böyle “tip” olarak anılacak olan bir numuneyi Onaylanmış Kuruluşa verir. Onaylanmış Kuruluş, test programını gerçekleştirmek için gerekirse başka numuneler de isteyebilir.

3. Teknik dosya, ürünün bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu ortaya koyacak şekilde hazırlanır. Teknik dosya, uygunluk değerlendirmesinin amacı bakımından gerekli olduğu kadarıyla ürünün tasarımı, üretimi ve çalışmasına ilişkin bilgileri ve aşağıdaki hususları kapsar:

4. Onaylanmış Kuruluş;

4.1. Teknik dosyayı inceler, tipin teknik belgelere uygun olarak imal edildiğini kontrol eder ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standartların ilgili hükümlerine göre tasarlanmış olan öğeleri ve bu standartların ilgili hükümleri uygulanmadan tasarlanmış olan parçaları tespit eder.

4.2. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standartların uygulanmadığı durumlarda, imalatçı tarafından benimsenen çözümlerin bu Yönetmeliğin temel gereklerini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için uygun incelemeleri ve gerekli testleri yapar veya yaptırır.

4.3. İmalatçı ilgili standartları uygulamaya karar verdiği zaman, bunların gerçekten uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için uygun inceleme ve gerekli testleri yapar veya yaptırır.

4.4. Müracaat sahibi ile birlikte, incelemelerin ve gerekli testlerin nerede yapılacağına karar verir.

 

5. Tipin bu Yönetmeliğin hükümlerini karşılaması halinde, Onaylanmış Kuruluş başvuru sahibine bir AT tip inceleme belgesi verir. Bu belgede imalatçının adı ve adresi, inceleme sonuçları ve onaylanmış tipin tanımlanmasına ait gerekli bilgiler bulunur.

 6. Başvuru sahibi, AT tip inceleme belgesi ile ilgili teknik belgeleri muhafaza eden Onaylanmış Kuruluşa onaylanmış teçhizat veya koruyucu sistemlerdeki tüm değişiklikleri bildirir ve bu değişiklikler, ürünün temel gereklere uygunluğunu veya öngörülen kullanım şartlarını etkileyebilecek yapıda ise ayrıca onaylanması gerekir. Bu ilave onay, orijinal AT Tip İnceleme Belgesine ek şeklinde verilir.

 

7. Her bir Onaylanmış Kuruluş verdiği AT Tip İnceleme Belgesine ve ek onaylar ile bunların geri çekilmesine ilişkin yaptığı işlemler hakkında diğer onaylanmış kuruluşları bilgilendirir

 

8. Diğer onaylanmış kuruluşlar, AT tip inceleme belgelerinin ve/veya ilavelerinin kopyalarını temin edebilirler. Belgelerin ekleri diğer onaylanmış kuruluşların kullanımına açık tutulur

 

9. İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi teknik belgelerle birlikte AT tip inceleme belgelerinin ve ilavelerinin kopyalarını en son teçhizat veya koruyucu sistemlerin imal edildiği tarihten sonra en az 10 yıl muhafaza eder

İmalatçının veya yetkili temsilcisinin Türkiye’de yerleşik bulunmaması halinde, teknik belgeleri muhafaza etme yükümlülüğü ürünü piyasaya arz eden kişiye aittir

 

ÖRNEK:

BASEEFA Guide to Type Examination Services

Aşağıdaki linki tarayıcınıza taşıyıyarak SGS BASEEFA nın ilgili sayfasına ulaşabilirsiniz:

https://www.sgs.co.uk/-/media/local/uk/documents/technical-documents/technical-bulletins/bas-ps-004-type-examination-services-guide-en.pdf