ATEX 2014/34/AB EK II

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILACAK TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLERİN TASARIM VE YAPIMI İLE İLGİLİ TEMEL SAĞLIK VEGÜVENLİK GEREKLERİ

ATEX 2014/34/EU ANNEX II
ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS RELATING TO THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF EQUIPMENT AND PROTECTIVE SYSTEMS
INTENDED FOR USE IN POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES

FİRMA ADI:  ……………..

KISALTMALARIN AÇIKLANMASI: (Risk Analizi ve Değerlendirilmesindki BULGULAR AÇIKLAMALAR kısmında kısaltmalar kullanılıyor ise burada açılımları yazılmalıdır)

 

Değerlendirme: 

1*: Uygun 2*:Uygun değil  3*: Uygulanabilir Değildir (UD)

Madde

KONULAR

1

2

3

Bulgular

1

TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLERE AİT ORTAK GEREKLER

COMMON REQUIREMENTS FOR EQUIPMENT AND PROTECTIVE SYSTEMS

1.0.

GENEL GEREKLER

1.0.1 General requirements

1.0.1.

BÜTÜNLEŞİK PATLAMA GÜVENLİĞİ İLKELERİ

Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak teçhizat ve koruyucu sistemler entegre patlama emniyeti açısından tasarlanmalıdır.

Bu bağlamda, imalatçı:

-  Her şeyden önce mümkün olduğu kadar teçhizatın ve koruyucu sistemlerin kendi kendine üretebileceği veya ortaya çıkarabileceği patlayıcı ortamların oluşmasını engelleyecek,

-  Her bir elektrikli ve elektriksiz ateşleme kaynağının yapısını dikkate alarak patlayıcı ortamların ateşlenmesini önleyecek,

-  Kişileri ve duruma göre evcil hayvanları veya eşyaları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek patlamanın oluşması halinde bunu derhal durduracak ve/veya patlama alevlerinin ve patlama basınçlarının yayılım uzaklığını yeterli emniyet seviyesine kadar sınırlayacak,

tedbirleri almalıdır.

PRINCIPLES OF INTEGRATED EXPLOSION SAFETY

Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres must be designed from the point of view of integrated explosion safety. In this connection, the manufacturer must take measures:
- above all, if possible, to prevent the formation of explosive atmospheres which may be produced or released by equipment and by protective systems themselves,
- to prevent the ignition of explosive atmospheres, taking into account the nature of every electrical and nonelectrical source of ignition, - should an explosion nevertheless occur which could directly or indirectly endanger persons and, as the case may be, domestic animals or property, to halt it immediately and/or to limit the range of explosion flames and explosion pressures to a sufficient level of safety

 

 

 

TS EN 80079-38  Clause 4; Clause 5

1.0.2

MUHTEMEL İŞLETME HATALARI

Teçhizat ve koruyucu sistemler, tehlikeli durumları mümkün olduğunca ortadan kaldırmak için olası işletme hataları gerektiği şekilde analiz edildikten sonra tasarlanmış ve imal edilmiş mi?

 

Equipment and protective systems must be designed and manufactured after due analysis of possible operating faults in order as far as possible to preclude dangerous situations.

 

 

 

TS EN 80079-38  Clause 4; 5

Teçhizatın kullanımı sırasında yapılabilecek ve muhtemel patlayıcı ortamlatda patlamaya yol açabilecek Muhtemel işletme hatalarının neler olduğu ve bunların önlenmesi için ne gibi önlemler alındığının bu bölümde izahı gerekir

 

Ayrıca bu tip hataların önlenmesi için 1.0.6 daki, TALİMATLAR bölümünde ürünün kullanım, montaj ve bakım talimatlarına atıfta bulunmalıdır

YANLIŞ KULLANIM

Makul olarak beklenebilecek herhangi bir yanlış kullanım dikkate alınmış mı?

Any misuse which can reasonably be anticipated must be taken into account.

 

 

 

Teçhizatın kullanımı sırasında yapılabilecek ve muhtemel patlayıcı ortamlatda patlamaya yoaçabilecek muhtemel kullanıcı hatalarının neler olduğu ve bunların önlenmesi için ne gibi önlemler alındığının bu bölümde izahı gerekir

Ayrıca bu tip hataların önlenmesi için 1.0.6 daki, TALİMATLAR bölümünde ürünün kullanım, montaj ve bakım talimatlarına atıfta bulunmalıdır

1.0.3

ÖZEL KONTROL VE BAKIM ŞARTLARINA TÂBİ TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER

Özel kontrol ve bakim şartlarina tâbi teçhizat ve koruyucu sistemler Bu şartlar göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve imal edilmiş mi?

Special checking and maintenance conditions Equipment and protective systems subject to special checking and maintenance conditions must be designed and constructed with such conditions in mind.

 

 

 

TS EN 80079-38  Clause 6.2; 6.3

Ürünün Muhtemel patlayıcı ortamlarda güvenle kullanılması için özel kullanım ve bakım şartları gerekli midir? Eğer varsa burada belirtilmelidir.

1.0.4

ÇEVRE ŞARTLARI

Teçhizat ve koruyucu sistemler fiili veya öngörülebilen çevre şartlarının üstesinden gelebilecek şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş mi?

Surrounding area conditions: Equipment and protective systems must be so designed and constructed as to be capable of coping with actual or foreseeable surrounding area conditions.

 

 

 

TS EN 80079-38  Clause 4.1; 5.1.2; 5.1.3

(Burada Bütünleşik (Entegre) Patlama Güvenliğinden kastedilen şudur:

1-Muhtemel Patlayıcı Ortamın Oluşturacak Tutuşabilir Maddenin Oluşmasını Önlemek

2- Muhtemel Patlayıcı Ortamın Ateşlenmesini Önlemek

3- Oluşabilecek Patlamanın Etkilerini Minimuma İndirmek

Bu üç özellik konusunda üründe neler yapıldığı burada özet olarak belirtilmelidir)

1.0.5

İŞARETLEME:

İşaretleme aşağıdakileri içeriyor mu?

- İmalatçının adı ve adresi,

- CE işareti (CE İşareti Yönetmeliği Ek-1e bakınız)

- Seri veya tip işaretlemesi,

- Varsa, seri numarası,

- İmal yılı,

- Teçhizat grup ve kategorisinin simgesi ardından patlamaya karşı korunma özel işareti

- II. Grup Teçhizat için, “G” harfi (gaz, buhar veya sisten kaynaklanan patlayıcı ortamlarla ilgili) ve/veya “D” harfi (tozdan kaynaklanan patlayıcı ortamlarla ilgili).

Ayrıca, gerektiğinde emniyetli kullanımı için zorunlu tüm bilgiler teçhizat üzerine işaretlenmelidir.

 

MARKING: All equipment and protective systems must be marked legibly and indelibly with the following minimum particulars;
- name and address of the manufacturer,
- CE marking (see Annex X, point A),
- designation of series or type,
- serial number, if any,
- year of construction,
- the specific marking of explosion protection followed by the symbol of the equipment group and category,
- for equipment-group II, the letter ‘G’ (concerning explosive atmospheres caused by gases, vapours or mists), and/or the letter ‘D’ (concerning explosive atmospheres caused by dust).

Furthermore, where necessary, they must also be marked with all information essential to their safe use

 

 

 

TS EN 80079-38  Clause 8

Firma Logosu, Adresi

Tip:

Seri No:

İmal Yılı:

   I M2

1.0.6

TALİMATLAR:

(a)Tüm teçhizat ve koruyucu sistemlerle birlikte talimatlar bulunmalidir, bu talimatlar en az aşağıdaki ayrıntıları içermelidir:

- Seri numarası hariç (bu Ekin 1.0.5 numaralı paragrafına bakınız), bakımı kolaylaştıracak uygun ilave bilgiler (örneğin; ithalatçının, tamircinin, vs. adresi) ile birlikte teçhizat veya koruyucu sistemler üzerinde işaretli bulunan bilgilerin tekrarı,

- Emniyet için talimatlar,

- Hizmete sunma,

- Kullanım,

- Montaj ve demontaj,

- Bakım (servis ve geçici tamir),

- Kurulum,

- Ayar,

-Gerektiğinde, basınç emniyet tertibatlarının ön tarafındaki tehlike alanlarının gösterilmesi,

- Gerektiğinde, eğitim talimatları,

- Herhangi bir şüphe halinde belli bir kategorideki bir teçhizatın veya bir koruyucu sistemin istenen alanda beklenen işletme koşulları altında emniyetli bir şekilde kullanılıp kullanılamayacağına dair karar alınmasını sağlayan detaylar,

- Elektrik ve basınç parametreleri, maksimum yüzey sıcaklıkları ve diğer kritik değerler,

- Gerektiğinde, tecrübeyle ortaya çıkabileceği anlaşılan olası yanlış kullanım detaylarını içeren özel kullanım şartları,

- Gerektiğinde, teçhizat veya koruyucu sisteme takılabilecek araçların asgari özellikleri.
Instructions
(a) All equipment and protective systems must be accompanied by instructions, including at least the following particulars:
- a recapitulation of the information with which the equipment or protective system is marked, except for the serial number (see 1.0.5.), together with any appropriate additional information to facilitate
maintenance (e.g. address of the importer, repairer, etc.);
- instructions for safe:
- putting into service,
- use,
- assembling and dismantling,
- maintenance (servicing and emergency repair),
- installation,
- adjustment;
- where necessary, an indication of the danger areas in front of pressure-relief devices;
- where necessary, training instructions
- details which allow a decision to be taken beyond any doubt as to whether an item of equipment in a specific category or a protective system can be used safely in the intended area under the expected operating conditions;
- electrical and pressure parameters, maximum surface temperatures and other limit values;
- where necessary, special conditions of use, including particulars of possible misuse which experience has shown might occur;
- where necessary, the essential chracteristics of tools which may be fitted to the equipment or protective system.

 

 

 

TS EN 80079-38  Clause 7.2

 

TALIMATLAR- DOKÜMANTASYON-

Kullanım için Ürünün Ex Proof Özellikleri ve Güvenliği  açısından Müşterinin Bilgilendirilmesi

 

Ürünün Kurulum Talimatları

Kurulumunda Ürünün Ex Proof Özellikleri ve Güvenliği  açısından Müşterinin Bilgilendirilmesi

 

Ürünün Montaj ve Demontaj Talimatları

Montaj ve demontajında  Ürünün Ex Proof Özellikleri ve Güvenliği  açısından Müşterinin Bilgilendirilmesi

 

Ürünün Bakım Talimatları

Bakım ile ilgili olarak Ürünün Ex Proof Özellikleri ve Güvenliği  açısından Müşterinin Bilgilendirilmesi

 

Sicaklik sinifi ve sicaklik sinirlamalari için talimatlar

ısınması ve sıcaklık yükselmesi ile ilgili olarak Ürünün Ex Proof Özellikleri ve Güvenliği  açısından Müşterinin Bilgilendirilmesi

 

Ürünün Eğitim Talimatları

Müşterinin kendi operatörlerine vereceği kellnaım montaj ve bakom eğitimleri  ile ilgili olarak Ürünün Ex Proof Özellikleri ve Güvenliği  açısından Müşterinin Bilgilendirilmesi

 

Tecrübe ile ortaya çıkan Yanlış Kullanımlar:

Tecrübe ile ortaya çıkmış hatalı kullanımlarla ilgili olarak Ürünün Ex Proof Özellikleri ve Güvenliği  açısından Müşterinin Bilgilendirilmesi

 

Yedek Parça Kullanımı

Müşterinin yedek parça kullanımı ile ilgili olarak Ürünün Ex Proof Özellikleri ve Güvenliği  açısından Müşterinin Bilgilendirilmesi

 

b) Talimatların ürünün çizimlerini ve tamiri için doğru çalışma kontrollerini içermesi:

Talimatlar, özellikle emniyetle ilgili tüm faydalı talimatlarla birlikte kullanım için gerekli çizimleri ve diyagramları, bakım, muayene, doğru çalışma kontrolleri ve uygun olduğu takdirde teçhizatın veya koruyucu sistemin tamirini içermelidir

 The instructions must contain the drawings and diagrams necessary for the putting into service, maintenance, inspection, checking of correct operation and, where appropriate, repair of the equipment or protective
system, together with all useful instructions, in particular with regard to safety.

     

 

c) Talimatların literatürle ters düşmemesi:

Teçhizat veya koruyucu sistemi açıklayan literatür emniyet konularıyla ilgili talimatlara ters düşüyor mu?

Literature describing the equipment or protecti ve system must not contradict the instructions with regard to safety aspects

     

 

1.1.

MALZEMELERİN SEÇİMİ

Selection of materials

1.1.1

MALZEME GERİLMELERİ (MATERIAL STRESSES)

Teçhizat ve koruyucu sistemlerin yapımında kullanılan malzemeler, öngörülebilen işletme gerilimleri dikkate alınıyor mu?

The materials used for the construction of equipment and protective systems must not trigger off an explosion, taking into account foreseeable operational stresses

 

 

 

TS EN 80079-38  Clause 4; 4.1; 5.3

 

Ürün yapısındaki malzemelerin gerilmeleri için bir patlamayı tetiklememesi için (ATEŞLEME =TUTUŞTURMA YAPMAMASI İÇİN) öngörüler nelerdir?

1.1.2

MALZEMELERİN REAKSİYON OLUŞTURMASI

İmalatçı tarafından belirtilen işletme şartlarının sınırları dâhilinde kullanılan malzemelerle muhtemel patlayıcı ortamın bileşenleri arasında patlamaya karşı koruma özelliğini bozabilecek bir reaksiyon oluşmamalıdır

Within the limits of the operating conditions laid down by the Manufacturer, it must not be possible for a reaction to take place between the materials used and the constituents of the potentially explosive atmosphere which could impair explosion protection.

 

 

 

TS EN 80079-38  Clause 4.1; 4.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.9

 

Koruma özelliğini bozabilecek bir reaksiyon oluşmaması:

 

EN 1127-1 :2011 PATLAYICI ORTAMLAR TEMEL KAVRAMLAR VE METODOLOJİ

 

EN 1127-2 :2011 PATLAYICI ORTAMLAR MADENCİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE METODOLOJİ

 

TS EN 1710:2008 YERALTI MADENLERİNDE KULLANILAN EKİPMAN VE KOMPONENTLER

 

TS EN 13463-1: 2011 Potansiyel patlayici ortamlar için elektrikli olmayan donanimlar - Bölüm 1: temel metot ve kurallar Madde 6.4.4.1

 

TS EN 13463-5: Potansiyel patlayici ortamlarda kullanimi
tasarlanan elektrikli olmayan donanim -bölüm 5: yapisal güvenlik "c" ile koruma

1.1.3

MALZEMELER, ÖZELLİKLERİNDE TAHMİN EDİLEBİLEN DEĞİŞİKLİKLER

Malzemeler, özelliklerinde tahmin edilebilen değişiklikler ve diğer malzemelerle uyumu sağlanan korumanın azalmasına yol açmayacak şekilde seçilmiş mi? Özellikle, malzemenin korozyon ve aşınma direnci, elektrik iletkenliği, mekanik mukavemeti, yaşlanma direnci ve sıcaklık değişimlerinin etkileri yeterince dikkate alınmış mı?

Materials must be so selected that predictable changes in their characteristics and their compatibility in combination with other materials will not lead to a reduction in the protection afforded; in particular, due account must be taken of the material’s corrosion and wear resistance, electrical conductivity, impact strength, ageing resistance and the effects of temperature variations

 

 

 

TS EN 80079-38  Clause 4.1

EN 1127-1 :2011 PATLAYICI ORTAMLAR TEMEL KAVRAMLAR VE METODOLOJİ

 

EN 1127-2 :2011 PATLAYICI ORTAMLAR MADENCİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE METODOLOJİ

 

TS EN 1710:2008 YERALTI MADENLERİNDE KULLANILAN EKİPMAN VE KOMPONENTLER

 

TS EN 13463-1: 2011 Potansiyel patlayici ortamlar için elektrikli
olmayan donanimlar - bölüm 1: temel metot ve kurallar

 

TS EN 13463-5: Potansiyel patlayici ortamlarda kullanimi
tasarlanan elektrikli olmayan donanim -bölüm 5: yapisal güvenlik "c" ile koruma

1.2

TASARIM VE YAPIM

Design and Construction

1.2.1.

TEKNOLOJİK BİLGİ:

Teçhizat ve koruyucu sistemler, öngörülen ömürleri boyunca emniyetli bir şekilde çalıştırılabilmesi için, patlamaya karşı koruma hakkındaki teknolojik bilgi gerektiği şekilde dikkate alınarak tasarlanıp ve imal edilmiş mi?

Equipment andVprotective systems must be designed and constructed
with due regard to technological knowledge of explosion protection so that they can be safely operated throughout their foreseeable lifetime.

 

 

 

TS EN 80079-38  Clause 4.1

 

EN 1127-1 :2011 PATLAYICI ORTAMLAR TEMEL KAVRAMLAR VE METODOLOJİ

 

EN 1127-2 :2011 PATLAYICI ORTAMLAR MADENCİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE METODOLOJİ

 

TS EN 1710:2008 YERALTI MADENLERİNDE KULLANILAN EKİPMAN VE KOMPONENTLER

 

TS EN 13463-1: 2011 Potansiyel patlayici ortamlar için elektrikli
olmayan donanimlar - bölüm 1: temel metot ve kurallar

 

TS EN 13463-5: Potansiyel patlayici ortamlarda kullanimi
tasarlanan elektrikli olmayan donanim -bölüm 5: yapisal güvenlik "c" ile koruma

1.2.2

YEDEK PARÇA TEMİNİ:

Teçhizata ve koruyucu sistemlere dâhil edilecek veya teçhizatta yedek parça olarak kullanılacak parçalar, imalatçının talimatlarına uygun olarak monte edildiğinde, patlamaya karşı koruma amacı doğrultusunda emniyetli çalışacak şekilde tasarlanıp ve imal edilmiş mi?

Components to be incorporated into or used as replacements in equipment and protective systems must be so designed and constructed that they function safely for their intended purpose of explosion protection when they are installed in accordance with the manufacturer’s instructions

 

 

 

Rutin Muayeneler Servis ve Temizlik

EN 1127-1 :2011 PATLAYICI ORTAMLAR TEMEL KAVRAMLAR VE METODOLOJİ

 

EN 1127-2 :2011 PATLAYICI ORTAMLAR MADENCİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE METODOLOJİ

 

TS EN 1710:2008 YERALTI MADENLERİNDE KULLANILAN EKİPMAN VE KOMPONENTLER

 

TS EN 13463-1: 2011 Potansiyel patlayici ortamlar için elektrikli
olmayan donanimlar - bölüm 1: temel metot ve kurallar

 

TS EN 13463-5: Potansiyel patlayici ortamlarda kullanimi
tasarlanan elektrikli olmayan donanim -bölüm 5: yapisal güvenlik "c" ile koruma

1.2.3

SIZINTILARIN ÖNLENMESİ

Muhafazalı yapılar ve kaçakların önlenmesi: Yanıcı gaz veya toz yayabilecek teçhizatlar mümkünse yalnızca muhafazalı yapıda mıdır?

Enclosed structures and prevention of leaks Equipment which may release flammable gases or dusts must wherever possible employ enclosed structures only.

 

 

 

Üründen sızıntı olması mümkün olmadığından

UD*= Uygulanabilir Değildir

CONTALAR:

Teçhizatın açıklıklar veya sızdıran contalar içermesi halinde, oluşan gaz veya tozlar mümkün olduğunca teçhizatın dış kısmında patlayıcı ortam oluşturamayacak şekilde tasarlanmış mı?

If equipment contains openings or non-tight joints, these must as far as possible be designed in such a way that developing gases or dusts cannot give rise to explosive atmospheres outside the equipment.

 

 

 

Contaların özellikleri ile ilgili standartlar:

TS EN 13463-5: 2011 Madde 4.4 ve 4.5

Malzemelerin sokulduğu veya alındığı noktalar mümkün olduğunca, doldurma veya boşaltma sırasında yanıcı malzemelerin açığa çıkmasını sınırlayacak şekilde tasarlanıp ve teçhiz edilmiş mi?

Points where materials are introduced or drawn off must,
as far as possible, be designed and equipped so as to limit escapes of flammable materials during filling or draining

 

 

 

 

1.2.4

TOZ BIRIKINTILERI

Dust Deposits

 

TOZ BIRIKIMINI ENGELLEYECEK ÖNLEMLER:

Toza maruz alanlarda kullanılacak teçhizat ve koruyucu sistemler yüzeylerinde biriken tozlar tutuşmayacak şekilde tasarlanmış mı?

Dust deposits Equipment and protective systems which are intended to be used in areas exposed to dust must be so designed that deposit dust on their surfaces is not ignited

 

 

 

TS EN 80079-38  Clause 4

Toz Birikimlerinin ve Toz Tabaka oluşumlarının Engellenmesi:

TS EN 13463-1:2010 Madde 4.14

TOZ BIRIKIMINI KOLAYCA TEMIZLENMESINI SAĞLAYACAK ÖNLEMLER:

Genel olarak, toz birikmesi mümkünse sınırlanmalıdır. Teçhizat ve koruyucu sistemler kolayca temizlenebilir mi?

In general, dust deposits must be limited where possible. Equipment and protective systems must be easily cleanable

 

 

 

Biriken tozların kolay temizlenmesi için alınacak önlemlerle ilgili olarak

TS EN 1127-1:2011 Madde 5.13 ve Madde 6.4.14

 

TOZUN CIHAZIN MAKSIMUM YÜZEY SICAKLIĞI ILE TOZUN KALINLIĞINA GORE TUTUŞMASININ ÖNLENMESI

Biriken tozun kalınlığı dikkate alınmalı ve mümkünse sıcaklık oluşumunu önlemek için sıcaklığı sınırlayacak tedbirler alınmış mı?

The surface temperatures of equipment parts must be kept well below the glow temperature of the deposit dust. The thickness of deposit dust must be taken into consideration and, if appropriate, means must be taken to limit the temperature in order to prevent a heat build up

 

 

 

TS EN 60079-0: 2011 Madde 26.5.1.3 En Büyük Yüzey Sıcaklığı

1.2.5

İLAVE KORUMA ARAÇLARI

TS EN 80079-38  Clause 4

 

HARİCİ GERİLMELERE DAYANABİLME:

Belli tiplerde harici gerilmelere maruz kalabilecek teçhizat ve koruyucu sistemler gerektiğinde ilave koruma araçları ile teçhiz edilmiş mi?

Additional means of protection Equipment and protective systems which may be exposed to certain types of external stresses must be equipped, where necessary, with additional means of protection.

 

 

 

 

 

TEÇHIZATIN PATLAMAYA KARŞI KORUMAYI OLUMSUZ ETKILEYEN GERILMELERE DAYANIMI

Teçhizat, patlamaya karşı korumayı olumsuz yönde etkilemeden, ilgili gerilmelere dayanıyor mu?

 Equipment must withstand relevant stresses, without adverse effect on explosion protection

 

 

 

 

1.2.6

GÜVENLİ AÇMA

Safe Opening

 

Teçhizat ve koruyucu sistemler patlamaya karşı korumanın bir parçasını oluşturan bir muhafaza veya kilitli bir konteynır içinde ise, bu muhafaza veya konteynır sadece özel bir araç veya uygun koruma tedbirleri ile açılabilecek tertibatı var mı?

Safe opening If equipment and protective systems are in a housing or a locked container forming part of the explosion protection itself, it must be possible to open such housing or container only with a special tool or by means of appropriate protection measures.

 

 

 

TS EN 80079-38  Clause 7.1

1.2.7

DİĞER TEHLİKELERE KARŞI KORUMA

Protection against other hazards

a

DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI TEMAS YOLUYLA ORTAYA ÇIKABILECEK FIZIKSEL YARALANMA VEYA DIĞER ZARARLAR

Teçhizat ve koruyucu sistemler doğrudan ya da dolaylı temas yoluyla ortaya çıkabilecek Fiziksel yaralanma veya diğer zararları önleyecek,

Protection against other hazards Equipment and protective systems must be so designed and manufactured as to:

(a) avoid physical injury or other harm which might be caused by direct or indirect contact;

 

 

 

TS EN 80079-38  Clause 1; 4.4; 5.3.1.7; 5.8

EN 60204-1, EN 60204-11 and standards supporting Directive

98/37/EC deal with this subject

b

Teçhizat ve koruyucu sistemler erişilebilen parçalarda tehlikeye yol açabilecek yüzey sıcaklıklarının veya radyasyonun oluşmamasını sağlayacak,

(b) assure that surface temperatures of accessible parts or radiation which would cause a danger, are not produced

 

 

 

TS EN 80079-38  Clause 1; 4.1; 4.2.3; 4.4.3.1; 5.4.2; 5.5;

5.6; 5.7; 5.9; 6.1; C.8; C.9; C.10

Sıcaklık sınıfı ve sıcaklık sınırlamaları için alınan önlemler açıklanmalıdır

c

TECRÜBE ILE ORTAYA ÇIKAN ELEKTRIKSEL OLMAYAN TEHLIKELER Teçhizat ve koruyucu sistemler tecrübe ile ortaya çikan elektriksel olmayan tehlikeleri ortadan kaldırabiliyor mu?

(c) eliminate non-electrical dangers which are revealed by experience;

 

 

 

TS EN 80079-38  Clause 1; 4.2; 6.2

EN ISO 80079-36 bakılmalıdır

ç

ÖNGÖRÜLEBİLEN AŞIRI YÜK ŞARTLARININ TEHLİKELİ DURUMLARA YOL AÇMAMASI:Teçhizat ve koruyucu sistemler öngörülebilen aşırı yük şartlarının tehlikeli durumlara yol açmamasını sağlayacak şekilde tasarlanıp ve imal edilmiş mi? Teçhizat ve koruyucu sistemler için, bu paragrafta belirtilen riskler tamamen veya kısmen Avrupa Birliği Direktiflerine dayanan diğer yönetmeliklerin kapsamında olması halinde, bu özel yönetmeliklerin böyle teçhizat ve koruyucu sistemler ve böyle riskler üzerine uygulandığı takdirde bu Yönetmelik uygulanmaz veya uygulanması sona erer.

 

(d) assure that foreseeable conditions of overload shall not give rise to dangerous situations. Where, for equipment and protective systems, the risks referred to in this paragraph are wholly or partly covered by other Community Directives, this Directive shall not apply or shall cease to apply in the case of such equipment and protective systems and of such risks upon application of those specific Directives.

 

 

 

TS EN 80079-38  Clause 1; 4.4.3; 5.8

1.2.8

TEÇHİZATIN AŞIRI YÜKLENMESİ

Teçhizatın tehlikeli bir şekilde aşırı yüklenmesi, aşırı akım kesicileri, sıcaklık sınırlayıcıları, diferansiyel basınç anahtarları, debimetreler, zaman röleleri, aşırı hız monitörleri ve/veya benzer tipte izleme cihazları gibi bütünleşmiş ölçüm, regülasyon ve kumanda cihazları ile tasarım aşamasında önlenmiş mi?

Overloading of equipment Dangerous overloading of equipment must be prevented at the design stage by means of integrated measurement, regulation and control devices, such as over-current cut-off switches,
temperature limiters, differential pressure switches, flowmeters, time-lag relays, overspeed monitors and/or similar types of monitoring devices.

     

TS EN 80079-38  Clause 4.1; 4.2; 4.3; 5.3.1.7; 5.4.1; 5.4.2; 5.4.6

Sıcaklık sınıfı ve sıcaklık sınırlamaları için açıklamalar yapılmalıdır

1.2.9

ALEVE DAYANIKLI MUHAFAZA SİSTEMLERİ

Flameproof enclosure

 

Bir muhafazanın içine patlayıcı bir ortamı oluşturabilecek parçalar yerleştirilmesi halinde muhafazanın, patlayıcı bir karışımın dahili olarak patlaması sırasında oluşan basınca dayanmasını sağlayacak, muhafazayı çevreleyen patlayıcı ortama patlamanın sirayetini önleyecek tedbirler alınmış mı?

Flameproof enclosure systems If parts which can ignite an explosive atmosphere are placed in an enclosure, measures must be taken to ensure that the enclosure withstands the pressure developed during an internal explosion of an explosive mixture and prevents the transmission of the explosion to the explosive atmosphere surrounding the enclosure.

     

TS EN 80079-38  Clause 4.3; 4.4

EN ISO 80079-36, EN 60079-1 e de bakılmalıdır

1.3

MUHTEMEL TUTUŞMA KAYNAKLARI

1.3. Potential ignition sources

 

 

 

 

1.3.1

FARKLI TUTUŞMA KAYNAKLARINDAN ORTAYA ÇIKAN TEHLİKELER:

Kıvılcım, alev, elektrik arkı, yüksek yüzey sıcaklıkları, akustik enerji, optik radyasyon, elektromanyetik dalga ve diğer tutuşma kaynakları gibi muhtemel tutuşma kaynakları oluşmasını önleyecek tedbirler var mı?

Hazards arising from different potential ignition sources such as spark, flames, electric arcs, high surface temperatures, acoustic energy, optical radiation, electromagnetic waves and other ignition sources must not occur.

 

 

 

 TS EN 80079-38  Clause 1; 4.1; 4.2.3; 4.4.3.1; 5.1; 5.4.2;

5.4.3; 5.5; 5.6; 5.7; 6.1; 7.2

Kıvılcım ve mekanik arktan dolayı meydana gelen ateşleme (tutuşma) kaynaklarının açıklanması

1.3.2

STATİK ELEKTRİKTEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER:

Tehlikeli deşarjlarda ortaya çıkarabilecek elektrostatik yükler uygun tedbirlerle önlenebilir tedbirler alınmış mı?

Hazards arising from static electricity Electrostatic charges capable of resulting in dangerous discharges must be prevented by means of appropriate measures.

 

 

 

TS EN 80079-38  Clause 4.1; 4.4.6.2; 5.3.2; 5.4.1; 5.4.5;

6.6; C.6

EN ISO 80079-36, EN 60079-0 ile

TS EN 13463-1:2010 standardı Madde 6.7

de bakılmalıdır

1.3.3

KONTROLSÜZ ELEKTRİK VE KAÇAK AKIMLARDAN KAYNAKLANAN TEHLİKELER:

İletken teçhizat parçalarında, tutuşma yaratabilecek örneğin tehlikeli korozyona, yüzeylerin aşırı ısınmasına veya kıvılcımlara yol açabilecek kontrolsüz elektrik ve kaçak akımlar önlenmiş mi?

Hazards arising from stray electric and leakage currents: Stray electric and leakage currents in conductive equipment parts which could result in, for example, the occurrence of dangerous corrosion, overheating of surfaces or sparks capable of provoking an ignition must be prevented

 

 

 

TS EN 80079-38  Clause 4.1; 4.4.6; C.4; C.5

EN 60204-1, EN 60204-11 de bakılmalıdır

Olup olmadığı açıklanmalıdır

 

1.3.4

DÖNERKEN VEYA YABANCI MADDE GİRMESİ İLE MEYDANA GELEN AŞIRI ISINMADAN KAYNAKLANAN TEHLİKELER:

Çarpmadan kaynaklanan aşırı ısınma mümkünse tasarım aşamasında önlenmiş mi? Örneğin, dönerken veya yabancı madde girmesiyle birbiri ile temas halindeki malzeme veya parçalar arasındaki sürtünme veya çarpmadan kaynaklanan aşırı ısınma mümkünse tasarım aşamasında önlenmelidir

Hazards arising from overheating overheating caused by friction or impacts occurring, for example, between materials and parts in contact with each other while rotating or through the intrusion of foreign bodies must, as far as possible, be prevented at the design stage.

 

 

 

TS EN 80079-38  Clause 5.3.1.7; 5.4.2

EN 60204-1, EN 60204-11 de bakılmalıdır

Olup olmadığı açıklanmalıdır

Olup olmadığı açıklanmalıdır

1.3.5

BASINÇ DENGELEME İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER:

Teçhizat ve koruyucu sistemler, kendilerinden kaynaklanan basınç dengelemeleri tutuşmaya yol açabilecek şok dalgaları veya baskılar oluşturmayacak şekilde tasarlanmış mı? Veya bütünleşmiş ölçü, kumanda ve regülâsyon cihazları ile teçhiz edilmemiş mi?

Hazards arising from pressure compensation operations Equipment and protective systems must be so designed or fitted with integrated measuring, control and regulation devices that pressure compensations
arising from them do not generate shock waves or compressions which may cause ignition

 

 

 

Olup olmadığı açıklanmalıdır

Değerlendirme: 

1*: Uygun 2*:Uygun değil  3*: Uygulanabilir Değildir (UD)