PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILACAK OLAN ÜRÜNLERİN ATEX 2014/34/EU DİREKTİFİNE GÖRE BELGELENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ

 

TEKNiK DOSYA

ATEX 2014/34/AB Yönetmeliğine göre bir Onaylanmış Kuruluşa başvurmak isteyen Ex Proof Ekipman /Komponent veya Koruyucu Sistem üreticisi; direktifin her bir başvuru proedüründe yer alan, üreticinin ve ürününün belgelendirilebilmesi için gerekli bilgileri ve dokümanları içeren Teknik Dosya (Technical File) hazırlamalıdır

 

Teknik dosya, riskin/risklerin değerlendirmesini ve yeterli bir analizini ihtiva etmeli ve ürünün bu Yönetmeliğin uygulanabilir gereklerine uygunluğunun  değerlendirmesine imkân vermelidir. Teknik dosya, mümkün olduğu kadar uygunluk değerlendirmesi ile ilgili ürünün tasarımını, imalatını ve kullanımını kapsamalı ve uygulanabilir gerekleri belirtmelidir. Teknik dosya, en azından asağıdaki unsurları içermelidir:

 

(i) Ürünün Genel Bir Tip Tanımı (Type Descripttion):

Ürünün tanımını yaparken öncelikle ürünün tipinin bir başka ürün ile benzersiz farkının belirlendiği ve bu tip tanımının kendine özgü ve başka benzer ürünlerle karıştırılmasını önleyecek bir tanımlama (isimlendirme) (örneğin Tip ABC/12345... vb.gibi) yapılmalıdır. Çünkü aynı üreticinin (ya da başka bir üreticinin) benzer bir ürün ile arasındaki fark bu isimlendirilmeden anlaşılabilmelidir. Buna ilaveten  ürünün kullanılacağı Zone (patlama tehlikesi bölgesinin neresi olduğu) da belirtilmelidir. Ürünün Ex proof olan yönlerinin  belirtilmesi yanında Ex proof özelliği ile dolaylı olarak ilşkisi olan yönlerinin de bilinmesi  önemlidir. Çalışma şartları ve çalışması sırasında oluşabilecek muhtemel arızalar ve beklenmeyen arızaların ( tecrübeye ve ürünün kullanım geçmişine dayanarak) açıklanması gerekir.

(ii) Ürün Tasarımı ve İmalat Resimleri ve Parça Şemaları, Alt Grupları, Devreleri vb.

Burada "İmalat Resmi"den kastedilen ürünün teknik çizimleridir. Teknik çizimlerde ürünün imalat çizimleri olduğu kadar, teknik çizim detayları şeklinde Ex proof özellklerinin (örneğin d- tipi alevsızdırmaz koruma muhafazasında alevyollarının, kapak gövde aralıklarının (gaps), dişli birleşimlerdeki  diş toleranslarının belirtilmesi gerekir

 

"Parça Şemaları" için üründe yer alan kısımların ayrı ayrı teknik çizimleri ve bunların motajlarında yer alan ve Exproofluk özelliklerine tesir edecek önemli hususlar ayrıca açıklanmalıdır

 

"Alt Grup" kavramı için Exproof ürünün patlamaya karşı koruma özelliklerinin asli fonksiyonlarına tesir edecek etkenlerin olışturduğu küçük hususların ve birleştirildiklerinde ürünün exprof özelliklerine tesir edebilecek hususların çizimlerde belirlenmesidir

 

"Devre" lerden kastedilen ise (uygulanabilir olduğunda, yani ürün içerisinde yer alıyorsa veya çalışması için gerekli olan) elektriksel veya elektronik devre çizimleri Teknik Dosya içerisinde yer almalıdır

(iii) Ürünün resimleri ve şemaları ve çalısmasının anlasılabilmesi için gerekli tanımlamalar ve açıklamaları:

Buradaki ürün resimleri kavramından anlaşılması greeken ürünün fotoğraflarıdır. Şemalardan kastedilen ise ürünün kullanılacağı yere montajını veya çalışması için gerekli açıklamaların görsel tanımlamalarıdır

(iv) Tamamen veya kısmen uygulanan Uyumlastırılmıs Standardların (Harmonised Standards) bir listesi ve söz konusu standardların uygulanmadığı durumlarda uygulanan diğer ilgili teknik şartnamelerin bir listesi dâhil, bu Yönetmeliğin ATEX 2014/34/AB Ek 2 (ATEX 2017/34/EU Annex II Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri (TSGG) ni karşılamak için kullanılan çözümlerin açıklamaları ve kısmi uygulanan uyumlaştırılmıs standardlar varsa uygulanan bölümleri,

Bu kısımda ATEX 2014/34/EU Direktifinin Ek 2 sinde (Annex II) öngörülen tüm hususların, ürünün ex proof özelliklerince karşılandığının kanıtının; ilgili konuda yer alan standartlarca karşılandığını belirtilebilmelidir. Dolayısı ile tüm ATEX 2014/34/AB Ek 2 (ATEX 2017/34/EU Annex II Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri (TSGG) hususlarının (Uygulanabilir olanlarının,(yani ürünün imalatındaki koruma tipleri ile ilgili husuların) o koruma tipi ile ilgili stanadartlarda öngörüldüğü şekilde karşılandığı veya kanıtlandığı gösterilmelidir. Standartların kullanılması zorunlu değildir. Eğer ilgili koruma tipi standardı yer almıyorsa veya henüz bu konuda yayımlanmış standart yok ise; bu durumda da ürünün ilgili teknik şartnamesinin bu kanıtlamayı sağladığı doğrulanabilmelidir

(iv) Yapılan tasarım hesaplamalarının, gerçeklestirilen incelemelerin vb. sonuçları,

(v) Deney Raporları

(ç) Deney programını yapmak için öngörülen imalatı temsil eden numuneleri  (Onaylanmıs kurulus ihtiyaç duyarsa başka numuneler de isteyebilir):

Burada "Deney Programı" ndan kastedilen ve özellikle ATEX 2014/34/EU Direktifinin Annex III ü için (yani Modül B uyglaması olan "EU-Type Examination Cerificate" için) gerekli deney ve testlerin yapılması için gerekli olan "Prototip Ürün" dür. Bununla ilgili olarak Exproof ürün imalatçısı hazırlamış olduğu tüm dokümanlara  ve teknik çizimlere uygun en az bir (veya Onaylanmış Kuruluşun gerekli görmesi durumunda birden fazla)  ürünün tüm özelliklerini temsil eden bir prototip imal etmelidir. Ancak Onaylanmış Kuruluş ürünün müracaat aşamalarından tüm doküman ve teknik çizimlerin ATEX 2014/34/EU direktifine ve ilgili koruma tipi standartlarına uygunluğunu onayladıktan sonra, imalatçıdan prototip hazırlamasını isteyecektir. Onaylanmış Kuruluş imalatçının bu prototipini teslim aldığında; imalatçının Teknik Dosya olarak teslim ettiği dokümanlara uygun olduğunu, prototipin ölçü kontrollerini ve gözden geçirme incelemelerini yapacak ve tasarımının uygunluğunu onayladıktan sonra gerekli test ve deneylerini yapabilecektir.

 

Teknik Dosya içerisinde yer alması gereken belgeler (koyu renkle işaretlenmiş olanlar) aşağıdaki gibi olmalıdır:

No

İçerik

1

Firma Tanıtımı ve Ticari Tescil Evrakları (Vergi Levhası, Ticaret Sicil , Oda Kaydı , Marka Tescil, İmza

Sirküleri vb.)

Company description and registration documents in commercial sense (Commercial and trade register, authorized signature list, chamber registration etc.)

2

Kalite Yönetim Sistemi Belgeleri

Certificates of Quality Management of the manufacturer (ISO 9001 etc.)

3

Ürünle İlgili Sahip Olunan Standartların Listesi ve CE Uygunluk Belgeleri

Standards relating to the product and CE documents

4

Risk Analizi Raporla (ATEX 2014/34/AB - EK II Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerin Tasarım ve Yaile İlgili Temel Sağlık ve Emniyet Gereklilikleri'ne göre)

Risk assessment reports (in accordance with ATEX 2014/34/AB - ANNEX II Essential health and safety requirements relating to the design and construction of equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres)

Standartların kullanılmadığı durumlarda, ilgili direktiflerce önrülen temel emniyet/güvenlik gereklerine uyum için  uygulanan çözümler

Descriptions of the solutions adopted to meet the essential requirements of the Directive where the standards have not been applied

5

Genel bir tip açıklaması ve ürünün fotoğrafları a general type-description and Pictures of the product

6

Parçaların, aksamların, devrelerin, vs. tasarım ve imalat teknik resimleri (tarih ve numara olması gerekmektedir) ile yerlim planları, söz konusu resim ve yerleşim planları ile ürünün çalışmasının anlaşılması için gerekli tarif ve açıklamalar, patlak resim

Design and manufacturing technical drawings(date and number shall be added)  and layouts of components, sub-assemblies,circuits, etc descriptions and explanations necessary for the understanding of said drawings and layouts and the operation of the product; exploded view

 7

Kullanım ve montaj talimatları ve şemaları

User Guideline and Maintenance instructions and schema

i.Örneğin çalışmaya blamadan önce ve kullanım ömrü süresince donanımın güvenli kullanımını saglamak için gerçekleştirilecek işlemler dâhil olmak üzere patlamaya karşı korumaya ilgili olan tüm parçaların talimatları,

ii.Çalışmaya başlatma,

iii.Kullanım,

iv. Monte etme ve kme,

v. Bakım (düzenli bakım ve acil durumda tamir)

vi. Kurulum, vii. Ayarlama

 

i. all parts of the instructions relevant for explosion protection including for example procedures to be carried out before start up and during lifetime use to ensure the safe use of the equipment;

ii. putting into service;

iii. use;

iv. assembling and dismantling;

v. maintenance (servicing and emergency repair);

vi. installation;

vii. adjustment;

 8

Ayrıntılı olarak ekipmanda kullanılan parçaların listesi, malzeme bilgileri ve sertifikaları  Detailed component list Material details and certificates of the product

9

ATEX Sertifikalı Bileşenler varsa bunlara ilişkin Sertifikalar

ATEX Certificates of components, if any

10

Yapılan tasarım hesaplarının, gerçekleştirilen incelemelerin vs. sonuçları

Results of design calculations made, examinations carried out, etc.;

11

Firma Tarafından yaptırılan test raporları.

Test reports executed by manufacturer 

Necdet KARABAKAL

Fizik Yük. Müh

www.necdetkarabakal.com

www.exbelgelendirme.com