TEKNiK DOSYA

 

ATEX 2014/34/AB Yönetmeliğine göre bir Onaylanmış Kuruluşa başvurmak isteyen bir Ex Proof Ekipman /Komponent veya Koruyucu Sistem üreticisi bir Teknik Dosya hazırlamalıdır

 

Teknik dosya, riskin/risklerin değerlendirmesini ve yeterli bir analizini ihtiva etmeli ve ürünün bu Yönetmeliğin uygulanabilir gereklerine uygunluğunun değerlendirmesine imkân vermelidir. Teknik dosya, mümkün olduğu kadar uygunluk değerlendirmesi ile ilgili ürünün tasarımını, imalatını ve kullanımını kapsamalı ve uygulanabilir gerekleri belirtmelidir. Teknik dosya, en azından asağıdaki unsurları içermelidir:

 

(i) Ürünün Genel Bir Tanımı,

(ii) Ürün Tasarımı ve İmalat Resimleri ve Parça Şemaları, Alt Grupları, Devreleri vb.,

(iii) Ürünün Resimleri Ve Semaları ve Çalısmasının Anlasılabilmesi için Gerekli Tanımlamalar ve Açıklamaları,

(iv) Tamamen veya kısmen uygulanan Uyumlastırılmıs Standardların bir listesi ve söz konusu standardların uygulanmadığı durumlarda uygulanan diğer ilgili teknik sartnamelerin bir listesi dâhil, bu Yönetmeliğin "Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri"ni karsılamak için kullanılan çözümlerin açıklamaları ve kısmi uygulanan uyumlastırılmıs standardlar varsa uygulanan bölümler,

(iv) Yapılan tasarım hesaplamalarının, gerçeklestirilen incelemelerin vb. sonuçları,

(v) Deney Raporları

(ç) Deney programını yapmak için öngörülen imalatı temsil eden numuneleri  (Onaylanmıs kurulus ihtiyaç duyarsa başka numuneler de isteyebilir)

                                                      Teknik Dosya içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:

No

İçerik

1

Firma Tanıtımı Ve Ticari Tescil Evrakları (Vergi Levhası, Ticaret Sicil , Oda Kaydı , Marka Tescil, İmza

Sirküleri vb.)

Company description and registration documents in commercial sense (Commercial and trade register, authorized signature list, chamber registration etc.)

2

şterinin Kalite Yönetim Sistemi Belgeleri

Certificates of Quality Management of the manufacturer (ISO 9001 etc.)

3

Ürünle İlgili Sahip Olunan Standartların Listesi ve CE Uygunluk Belgeleri

Standards relating to the product and CE documents

4

Risk Analizi Raporla (ATEX 2014/34/AB - EK II Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerin Tasarım ve Yaile İlgili Temel Sağlık ve Emniyet Gereklilikleri'ne göre)

Risk assessment reports (in accordance with ATEX 2014/34/AB - ANNEX II Essential health and safety requirements relating to the design and construction of equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres)

Standartların kullanılmadığı durumlarda, ilgili direktiflerce önrülen temel emniyet/güvenlik gereklerine uyum için  uygulanan çözümler

Descriptions of the solutions adopted to meet the essential requirements of the Directive where the standards have not been applied

5

Genel bir tip açıklaması ve Cihazın Fotoğrafları a general type-description and Pictures of the product

6

Parçaların, aksamların, devrelerin, vs. tasarım ve imalat teknik resimleri (tarih ve numara olması gerekmektedir) ile yerlim planları Söz konusu resim ve yerleşim planları ile ürünün çalışmasının anlaşılması için gerekli tarif ve açıklamalar, patlak resim

Design and manufacturing technical drawings(date and number shall be added)  and layouts of components, sub-assemblies,circuits, etc descriptions and explanations necessary for the understanding of said drawings and layouts and the operation of the product; exploded view

 7

Kullanım ve montaj talimatları ve şemaları

User Guideline and Maintenance instructions and schema

i.Örneğin çalışmaya blamadan önce ve kullanım ömrü süresince donanımın güvenli kullanımını saglamak için gerçekleştirilecek işlemler dâhil olmak üzere patlamaya karşı korumaya ilgili olan tüm parçaların talimatları,

ii.Çalışmaya başlatma,

iii.Kullanım,

iv. Monte etme ve kme,

v. Bakım (düzenli bakım ve acil durumda tamir)

vi. Kurulum, vii. Ayarlama

 

i. all parts of the instructions relevant for explosion protection including for example procedures to be carried out before start up and during lifetime use to ensure the safe use of the equipment;

ii. putting into service;

iii. use;

iv. assembling and dismantling;

v. maintenance (servicing and emergency repair);

vi. installation;

vii. adjustment;

 8

Ayrıntılı olarak ekipmanda kullanılan parçaların listesi, malzeme bilgileri ve sertifikaları  Detailed component list Material details and certificates of the product

9

ATEX Sertifikalı Bileşenler varsa bunlara ilişkin Sertifikalar

ATEX Certificates of components, if any

10

Yapılan tasarım hesaplarının, gerçekleştirilen incelemelerin vs. sonuçları

Results of design calculations made, examinations carried out, etc.;

11

Firma Tarafından yaptırılan test raporları.

Test reports executed by manufacturer