ATEX 2014/34/EU Yönetmeliğine

UYGUNLUK BEYANI

Üreticinin Logosu

(DECLARATION OF CONFORMITY) to

ATEX 2014/34/EU Directive

(ATEX 94/9/EC Directive)

Ürünün Tanımı

Description of  Product

Ürün Tipi

Type of product

 

Ürün Parti No

Batch Number of Product

 

Ürün Seri No

Serial Number of Product

 

İmalatçının Adı ve Adresi

Name & Address of  Manufacturer

 

 Yetkili Temsilcinin Adı ve Adresi

  Name & Address of Authorized Representative                        

 

Ürünün İşaretlemesi

Marking of the Product

 

Ürüne Ait Bileşenlerin  Sertifika Numarası  ve Etiketleme Bilgileri

Marking of the Components of the Product and their ATEX Certificate Numbers

 

Ürünün Fotografı

Image of the Product

Uygulanan Uygunluk Değerlendirme Prosedürü Conformity Assessment Module followed

 

Onaylanmış Kuruluş’un Adı ve Adresi

Name & Address of  Notified Body

 

Onaylanmış Kuruluş’un Uygunluk Değerlendirmedeki Fonksiyonu

 

İlgili Harmonize Standartlar References to the Harmonized Standards

 

İlgili Avrupa Birliği Direktifleri References of other European Directives

 

“Yukarıda verilen bilginin doğruluğunu ve detayları belirtilen ürünün  2014/34/EU Yönetmeliği’ne ve İlgili Harmonize Standartlara  uygunluğunu ve bu uygunluktan asli sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.”

"We hereby declare our sole reponsibility this product detailed above and information given are in compliance with the Directive 2014/34/EU and Hormonised European standards.”

Üretici veya adına İmzaya Yetkilendirilen Sorumlu Kişi

Manufacturer/Authorized Person  for the Manufacturer

Adı Soyadı

Name Surname

Görevi

Position

Tarih

Date

İmzası

Signature

Uygunluk Beyanının Düzenlendiği Yer

Place where this Declaration of Conformity is issued